דלג אל

הצהרת נגישות

תוכנית למידה בחצר בית הספר בבנייה ירוקה

תוכנית למידה בחצר בית הספר בבנייה ירוקה

למידה באוויר הפתוח מתבקשת בימי קורונה. שימוש בחצר בית הספר לשם כך אינו רק אילוץ אלא הזדמנות לייצר למידה משמעותית וחווייתית, כזו הדורשת התייחסות לפן המרחבי והפדגוגי כאחד. אנו מזמינים אתכם להגיש מועמדות להשתתפות בתוכנית ייחודית מסוגה בשיתוף משרד החינוך, המשרד להגנת הסביבה והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה, בתמיכת קרן ברכה (להלן: "יוזמי התוכנית").

אנו קוראים לבתי הספר היסודיים הירוקים והירוקים המתמידים בישראל להשתתף בתוכנית. במסגרתה תוכלו למצוא פתרונות יצירתיים המאפשרים תהליכי למידה בחצרות בתי הספר בתנאים איכותיים ומעוררי סקרנות, מתוך חשיבה פורצת גבולות הן בממד הפיזי הן בממד התהליכי-פדגוגי.

חזרה לראש הדף

רקע, מטרות ותנאי סף להשתתפות

התוכנית מספקת הזדמנות לקבל ייעוץ אדריכלי ותהליכי ולקבל כלים לתכנון ולהקמה של פרויקט בבנייה ירוקה בחצר בית הספר. מטרת הפרויקט היא הוצאה לפועל של סביבת למידה בחצר בית הספר. בתהליך עבודה שאינו ארוך ובליווי מנטורים, יתוכנן ויוקם מרחב בחצר אשר יתבסס על שדרוג אלמנטים קיימים, בהשקעה כספית מינימלית ומתוך תהליך למידה חווייתי.

בתי ספר שישתתפו בתוכנית יקבלו סל כלים הכולל ליווי מנטורים וסכום כספי בסך כולל של 13,500 ₪ כולל מע"מ (11,000 ₪ כולל מע"מ לרכישת חומרי גלם וסכום נוסף של 2,500 ₪ כולל מע"מ בעבור יועץ בטיחות). סכום זה יועבר לבית הספר לצורך מימוש תוכנית בית הספר, והכול כפוף למפורט בהצעת התוכנית.

במסמך תוכנית הלמידה בחצר בית הספר בבניה ירוקה, מרוכזים הקווים המנחים להשתתפות בתוכנית על בסיס שלושה שלבים:

 • שלב ראשון – הגשת הצעה מקדמית למועצה הישראלית לבנייה ירוקה. ההצעות יעברו הליך סינון מקצועי ומתוכן ייבחרו עד עשרה בתי ספר אשר יקבלו אישור רשמי להשתתפותם בתוכנית.
 • שלב שני – הגשת ביניים שלאחריה יועבר לבתי הספר הסכום לרכישת חומרי הגלם לטובת מימוש הפרויקט.
 • שלב שלישי – סיום הקמת הפרויקט, הצגת התוצר המסכם והשתתפות בתערוכה ייעודית.

בשל מגפת קורונה ייתכנו שינויים במבנה התוכנית ובלוחות הזמנים. התוכנית תותאם ללול הזמנים ותאפשר פעילות מקוונת. התכנסויות ומפגשים ייערכו כפוף לכללי משרד הבריאות ולמגבלות ההתכנסות שיהיו בתוקף באותה עת (מקצת מהמפגשים יהיו מקוונים).

 1. מתן מענה מיידי לצורך אותנטי בבית הספר לנוכח משבר קורונה מתוך ניצול מיטבי של התנאים הקיימים בכל בית ספר ושימוש באלמנטים של בנייה ירוקה.
 2. שילוב התלמידים בתכנון פתרון הוליסטי ואיכותי ללמידה בחצר בית הספר המתייחס הן לשינוי הפיזי הן לתכנים חינוכיים.
 3. העלאת המודעות של כל מחזיקי העניין בבית הספר לאפשרות ליצור סביבה איכותית ללמידה בחצר לצד התאמת התכנים למרחב החוץ.

תנאי סף להשתתפות

להלן תנאי סף להשתתפות בתוכנית:

 1. בית ספר יסודי אשר הוסמך ל"בית ספר ירוק" או לבית ספר "ירוק מתמיד" על ידי משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה (להלן: "בתי ספר ירוקים"), ואשר לא השתתף בתחרויות קודמות של בתי ספר בבנייה ירוקה מטעם יוזמי התוכנית.
 2. בית ספר בתחומה של רשות מקומית אשר היא בעלת הזכויות הקנייניות בבית הספר.
 3. הפרויקט יעסוק אך ורק בתחום חצר בית הספר, כמפורט בהמשך קול קורא זה.
 4. נדרשת מוכנות לעבודת צוות במהלך התוכנית, כולל פגישות עם מנטור שילווה את בית הספר ועבודה עצמית לקידום פרויקט מעשי הקשור לתשתית הפיזית בחצר בית הספר לצד הטמעת תוכנית פדגוגית מותאמת.
 5. את התכנון וההקמה של הפרויקט ילווה יועץ בטיחות אשר יאשר לשימוש את המרחב שיוקם. יצירת הקשר וההעסקה של יועץ הבטיחות (שיומלץ על ידי משרד החינוך) הן באחריותו הבלעדית של בית הספר.
חזרה לראש הדף

מבנה התוכנית והרשמה

שלב ראשון – הגשת טופס מועמדות למועצה הישראלית לבנייה ירוקה עד 14.03.2021 בשעה 12:00. (יש לענות על נספח א' ונספח ב').
יוזמי התוכנית יקיימו הליך סינון. עשרת בתי הספר שיעברו את הסינון המקצועי יקבלו אישור רשמי להשתתף בתוכנית השנתית עד 05.04.2021.
שלב שני – תכנון הפרויקט והגשת תוצר ביניים עד 09.06.2021.
שלב שלישי – ביצוע פרויקט מעשי, הגשתו והצגתו במסגרת תערוכה ייעודית בתחילת שנת הלימודים תשפ"ב.

בתי הספר המעוניינים להשתתף בתוכנית יגישו טופס מועמדות למועצה הישראלית לבנייה ירוקה הכולל פרטים כלליים על בית הספר ותיאור קצר של הרעיון המוצע. (יש למלא את הטופס המופיע בנספח א' ולהשיב על השאלות בנספח ב').
בשאלות להבהרה אפשר לפנות בדואר אלקטרוני ליפית סבג: yafit@ilgbc.org

ההצעה תוגש עד ליום 14.03.2021 בשעה 12:00 בטופס מועמדות למועצה הישראלית לבנייה ירוקה.
יוזמי התוכנית יבחרו מההצעות שיוגשו עד עשרה בתי ספר. בצוות יוזמי התוכנית נציגים של משרד החינוך, המשרד להגנת הסביבה, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה וגורמים נוספים רלוונטיים שייבחרו לפי שיקול דעת יוזמי התוכנית. צוות זה יבחן את ההצעות המוגשות לפי אמות המידה הקבועות בנספח ג'.

בתי הספר שייבחרו להשתתף בתוכנית יקבלו עד ליום 05.04.2021 מכתב המאשר השתתפותם ומפרט את המשך התהליך.

שלב שני: השתתפות בתוכנית והגשת תוצר ביניים

לאחר בחירת בתי הספר המשתתפים בתוכנית, יתואמו במהלך החודשים אפריל 2021 עד יוני 2021 פגישות ייעוץ לבתי הספר עם צוות מנטורים שיסייע בתכנון התוכנית של בית הספר. את צוות המנטורים תבחר המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, והוא יורכב מיועצים שיותאמו לפרויקט לפי הצורך. היקף הליווי במימון יוזמי התוכנית יעמוד על כשלושה מפגשים של המנטור עם צוות התוכנית מטעם בית הספר ושני אירועי שיא. מתן ליווי נוסף נתון לשיקול דעת יוזמי התוכנית.
התוצר יהיה פרויקט לסביבת למידה בחצר בית הספר המבוסס על עקרונות הבנייה הירוקה. הפרויקט יתוכנן ויוקם במהלך התוכנית בסיוע התלמידים. תהליך העבודה יכלול כמפורט להלן:


א. תכנון סביבת למידה בחצר בית הספר בהתבסס על עקרונות הבנייה הירוקה:
לשם כך יש לשים לב לגורמים האלה:

 • אלמנטים פיזיים טבעיים ומעשי ידי אדם הקיימים בשטח
 • תנאי הטופוגרפיה והאקלים
 • אקוסטיקה
 • שימוש בחומרים בני קיימה (לפי מדרג העדיפויות הזה: שימוש במה שקיים, חומרים ממוחזרים וחומרים ממקור אחראי)
 • תשומת לב לקיימות הפרויקט בטווח הארוך: לאיזו תקופה הוא אמור לשמש? האם מתאים לפירוק ולשימוש מחדש או למחזור? יש לשים דגש על תחזוקה – כיצד המרחב יתוחזק, יופעל ויישמר בטווח הארוך? 


ב.
תוכנית פדגוגית:

 1. בית הספר יגבש קבוצת עבודה אשר תעבוד על הפרויקט ותכלול אנשי צוות, תלמידים, הורים ומתנדבים. אפשר לשלב גם בין שכבות גיל שונות. התלמידים יהיו מעורבים בתכנון סביבת הלמידה ושותפים בה. כך יתנסו בלמידה מבוססת פרויקטים בכל הנוגע לתכנון, לחישוב ולאומדן כמויות וחומרים. מומלץ לשלב את התלמידים גם בשלב ביצוע הפרויקט הלכה למעשה.
 2. תיבנה תוכנית פדגוגית המותאמת ללמידה במרחב שיוקם. יש להראות הלימה בין התכנים והפעילויות שבתוכנית הלימודים הקיימת לבין המאפיינים הפיזיים של המרחב. התוכנית תשלב כמה שיותר תחומי דעת בתוכה ותאפשר לכמה שיותר מורים מתחומים שונים לעשות שימוש פדגוגי במרחב.
  בתי ספר שישתתפו בתוכנית יקבלו סל כלים הכולל ליווי מנטורים וסכום כספי בסך של 11,000 ₪ כולל מע"מ. סכום זה יועבר לבית הספר למימוש תוכנית בית הספר. סכום נוסף של 2,500 ₪ כולל מע"מ יינתן בעבור תשלום ליועץ בטיחות.
  כדי לקבל את הסכום הכספי לטובת מימוש הפרויקט, יתבקש כל בית ספר להגיש לאישור המועצה הישראלית לבנייה ירוקה עד לתאריך 09.06.2021 את המסמכים המפורטים בסעיף למטה.

שלב שלישי: סיום הקמת הפרויקט והצגת תוצר מסכם

בתי הספר שנבחרו להשתתף בתוכנית יתבקשו לסיים את תכנון הפרויקט והקמתו ולהציג את התוצר המסכם עד 12.09.2021 בשעה 12:00 בצוהריים.
יש להגיש את התוצר באמצעות תיאור מילולי בקובץ WORD בליווי תיעוד ותמונות של תהליך התכנון והבנייה, לפי פורמט שתקבע המועצה, עד ליום 12.09.2021 בשעה 12.00 בדואר אלקטרוני לכתובת: yafit@ilgbc.org
מובהר בזאת כי האחריות לניהול התוכנית, התכנון וההגשה היא של בית הספר, בהיותו מחזיק המקרקעין ומזמין העבודות והשירותים. באחריות בית הספר לדאוג לקבל את כל האישורים הנדרשים לביצוע העבודות ולבצע אותן כדין באמצעות בעלי מקצוע מוסמכים ומורשים, כפוף לאישורי בטיחות ועבודה כנדרש.
הייעוץ שיינתן על ידי המנטורים הוא ייעוץ מכוון בלבד וייגע רק במקצת מההיבטים הרלוונטיים להגשת התוכנית, ובכל מקרה אינו תחליף לאחריות נותני השירותים המקצועיים ברמת התכנון והביצוע. באחריות בית הספר לוודא קבלת אחריות מקצועית וקיומם של כיסויי ביטוח הולמים.

חזרה לראש הדף

לוח הזמנים לתוכנית

פרסום התחרות: 23.02.2021
תאריך אחרון להגשת מועמדות להשתתפות בתוכנית: 14.03.2021
מתן תשובות למשתתפים: 05.04.2021
ציוות מנטורים מלווים לבתי הספר המשתתפים והתחלת עבודת פיתוח הפרויקט. העבודה עם המנטורים תכלול שלושה מפגשים ובהם מפגש אחד פיזי בבית הספר להיכרות עם הצוות וסביבת בית הספר: 05.04.2021
מפגש השקה והשראה "שוק רעיונות": 06.04.2021
מאיץ רעיונות שיעסוק באתגר הפדגוגי וייתן כלים מעשיים לפדגוגיה מותאמת ללמידת חוץ: 26.05.2021
הגשת תוצר ביניים: 09.06.2021
הגשת תוצר מסכם: 12.09.2021
אירוע סיום ותערוכה: תחילת שנת הלימודים תשפ"ב

חזרה לראש הדף

חשיפת התוצרים ומימוש התוכנית

מימוש התוכנית

בתי הספר שישתתפו בתוכנית יקבלו סל כלים הכולל ליווי מנטורים וסכום כספי בסך 11,000 ₪ (כולל מע"מ) לרכישת חומרי גלם וסכום נוסף של 2,500 ₪ (כולל מע"מ) בעבור יועץ בטיחות. סכום זה יועבר לבית הספר למימוש תוכנית בית הספר. אם בית הספר לא יצטרך סיוע כספי בעבור יועץ הבטיחות (למשל ילוּוה בית הספר על ידי יועץ בטיחות מטעם הרשות המקומית) יהיה בית הספר זכאי אך ורק לסכום של 11,000 ₪ (כולל מע"מ) לרכישת חומרי גלם.


מימוש הסכום הכספי מותנה בתחילת יישום הפרויקט במהלך תקופת התוכנית, ובכל מקרה לא יאוחר מחודש אוגוסט 2021.
הסכום הכספי יימסר כפוף למילוי כל התנאים המצטברים להלן:

 1. חתימת מנהל או מנהלת בית הספר על מסמך המצהיר שהכסף ישמש אך ורק למימוש ולביצוע של הפרויקט שתוכנן במסגרת תוכנית זו, וכי התקבל אישור יועץ בטיחות לתוכנית. נוסח התצהיר יישלח למשתתפי התוכנית.
 2. תוכנית אדריכלית לביצוע הפרויקט. פירוט הרכיבים שעל התוכנית האדריכלית לכלול יישלח למשתתפי התוכנית.
 3. אישור יועץ בטיחות לשלב התכנון.
 4. קובץ אקסל ובו תקציב מפורט לביצוע הפרויקט. פורמט תקציב למילוי יישלח למשתתפי התוכנית.
 5. מסמך מילולי המתאר את התהליך, את התוכנית הפדגוגית ואת אופן הלמידה באמצעות הפרויקט שיוקם (עד עמוד A4 אחד).
 6. פרטי חשבון בנק של בית הספר שממנו יוכל בית הספר למשוך את הכספים. אם חשבון הבנק מתנהל באמצעות הרשות המקומית, יהיה צורך להמציא התחייבות חתומה של הרשות המקומית ולפיה הרשות מתחייבת להעביר את הכספים לבית הספר למימוש הפרויקט. נוסח תצהיר הרשות המקומית יישלח למשתתפי התוכנית. הסכום הכספי יימסר כנגד חשבונית מס קבלה על פי הדין.
 7. על אף האמור לעיל, יוזמי התחרות שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את העברת סכום הכסף או להקטינו, בכל שלב במהלך הפרויקט, אם יראו כי מקבל המענק אינו מבצע את המוסכם בין הצדדים או אם מימון התוכנית יוקטן, יופסק, או אם לא יועברו הכספים לפרויקט.
 8. מנהל בית הספר או מנהלת בית הספר מתחייבים להעביר למועצה הישראלית לבנייה ירוקה דיווח על אודות סטטוס ניצול הסכום הכספי עד סיום הפרויקט.
  מימוש סכום זה יתבצע עד לסיום הפרויקט (סוף חודש אוגוסט 2021). אם לא ינוצל הכסף עד למועד זה לטובת הקמת הפרויקט, או אם ינוצל הכסף למטרות אחרות, פרט להקמת הפרויקט נשוא תוכנית זו – יוזמי התוכנית שומרים לעצמם את הזכות לדרוש את הכסף בחזרה על פי כל דין, ובית הספר יחזיר את הכסף לידי המועצה לבנייה ירוקה מייד וללא עוררין. באחריות בית הספר והרשות המקומית לקבל את כל ההיתרים והאישורים מכל גורם רלוונטי לביצוע הפרויקט. עם זאת מודגש כי במסגרת תוכנית זו אין להקים מבנים או מרחבים הדורשים היתר בנייה אלא יש להתמקד בפתרונות מהירים ומיידיים שאינם מורכבים מבחינה קונסטרוקטיבית.


אישור ייעוץ בטיחות יוגש פעמיים במהלך התוכנית: בהגשת הביניים עם הגשת התוכנית והגשה נוספת בסיום התוכנית כשיוקם המרחב.
אם יאושר תקציב נוסף לתוכנית, יוזמי התוכנית שומרים לעצמם את הזכות לבקש מהמשתתפים הגשת תוכנית מתוקנת ואומדן עדכני למסגרת מורחבת, והכול על פי שיקול דעתם הבלעדי של יוזמי התוכנית.

חשיפת התוצרים

יוזמי התוכנית רשאים לחשוף, לפרסם ולעשות כל שימוש בחומר ובמידע שייצברו בתהליך התוכנית וכך גם את תוצריה, לרבות הפרויקטים והמסכים השונים שיוגשו, בכל שלב משלבי התוכנית, בכל אופן או מדיה ובכל עת אשר ימצאו לנכון. תוצרי התוכנית יוצגו במסגרת תערוכה ייעודית בתחילת שנת הלימודים תשפ"ב. המועד המדויק יפורסם בהמשך.

חזרה לראש הדף

לפרטים נוספים

לשאלות ולהבהרות אפשר לפנות ל:

 • חני פלג, הממונה על החינוך לקיימות, אגף מדעים במזכירות הפדגוגית במשרד החינוך
  טלפון: 052-3637145
  דואר אלקטרוני: hanipel@education.gov.il

 • יפית סבג, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
  טלפון: 03-7365498, נייד: 050-7409704
  דואר אלקטרוני: yafit@ilgbc.org

אולי תתעניינו גם ב...

תוכנית גלוב לחינוך סביבתי
תוכנית "גלוב" לחינוך סביבתי במערכת החינוך בישראל
תוכניות בנושא סביבה וקיימות
תוכניות בקיימות במערכת החינוך
תוכנית ISDG ליישום מטרות הפיתוח הבר-קיימא של האו"ם
מידע למורים על תוכנית ISDG ועל התחרות המיועדת לתלמידי כיתות ז-יב, פרי שיתוף פעולה של משרד החוץ, משרד החינוך והקרן הקיימת לישראל.
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.