דלג אל

הצהרת נגישות

פיתוח מקצועי בקיימות

פיתוח מקצועי בקיימות

בעמוד זה מוצג המתווה לבניית השתלמות לחדרי מורים בבתי הספר שבחרו לקדם את נושאי הסביבה והקיימות בבית ספרם. הפיתוח המקצועי של כל חברי צוות ההוראה חשוב להכשרת לבבות לקידום הנושא ורותם את הכלל המורים למטרות והיעדים שבית הספר מציב לעצמו. ההשתלמות שונות מבית ספר לבית ספר בהתאם לנושא שצוות המורים בוחר בשיתוף ההנהלה.

ישנם כמה השתלמויות לבחירה, המשותף לכולם הוא ההתייחסות להיבטים: ידע בנושא שנבחר, מיומנויות, ערכים והתנהגויות. כל ההשתלמויות מוכרות לגמול השתלמות.

בעת עיסוק בתוכניות חינוכיות בקיימות יש להתייחס לארבעה היבטים: ידע, מיומנויות, ערכים, התנהגויות. כמו כן צריך לתת מענה למטרות רבות – הן מההיבט הקוגניטיבי הנוגע לתכנים ולמיומנויות למידה וחשיבה מסדר גבוה, הן מההיבט הרגשי, הערכי וההתנהגותי, בדגש על חינוך לסובלנות, למעורבות חברתית ולאזרחות כמו גם להכרה שאנו חיים בעולם של תלות הדדית.

מטרת החינוך לקיימות היא לפתח בקרב התלמידים ידע, מודעות, הבנה וכבוד לסביבה שבה הם חיים ולהבטיח את מחויבותם לקידום קיימות ברמה האישית, הלאומית והעולמית. החינוך לקיימות חיוני לקידום האוריינות הסביבתית ולשיפור יכולתם של אנשים לעסוק באופן מושכל בסוגיות בנושא סביבה ופיתוח.

החינוך חיוני גם להשגת מודעות אתית וסביבתית ולגיבוש ערכים וגישות, מיומנויות והתנהגות התואמים לעקרונות הקיימות ומאפשרים השתתפות אזרחית יעילה בקבלת החלטות.

הידע המדעי עומד בבסיס האקטיביזם והמעשה החברתי-אקולוגי. רכישת "אוריינות אקולוגית" מלמדת חשיבה מערכתית והבנה של יחסי הגומלין בין המערכות האקולוגיות המקיימות אותנו. הידע המדעי העוסק בקיימות הוא אינטר-דיסציפלינרי וחובק את הביולוגיה, הכימיה והפיזיקה, הגאוגרפיה, הגאולוגיה ועוד. התשתית המדעית מאפשרת קפיצה מחשבתית ומעשית לתפיסות הבאות, בגילומן של המצאות טכנולוגיות ואקטיביזם חברתי בתחום הקיימות, להרחבה על הוראת הידע המדעי בכל אחד מתחומי הדעת.

שבעת העקרונות לבית ספר המתנהל ברוח החינוך לקיימות

 1. חברי צוות בראשות המנהל מחויבים, מעורבים ונותנים דוגמה אישית – הלימה בין מסר גלוי למסר סמוי
 2. קידום מערכת יחסים מכבדת ומתחשבת באדם ובסביבה
 3. בית הספר פועל תדיר לצמצום טביעת הרגל האקולוגית ותרבות הצריכה שלו
 4. למידה מבוססת מקום – למידה ויישום רלוונטיים למרחב היישובי ולמרחבי למידה מקיימים בבית הספר
 5. תוכנית עבודה בית ספרית הכוללת חזון, אירועים, פעילויות ונקודות ציון לאורך השנה בסימן הקיימות
 6. תוכנית לימודים להרחבת בסיס הידע ופדגוגיה חווייתית המדגישה משמעותית חשיבה ביקורתית, למידה פעילה חוץ כיתתית, למידת חקר ופתרון בעיות בסביבה ועוד
 7. בית הספר מנהל דיאלוג מתמיד עם הקהילה בבית הספר וביישוב, מתוך הרחבת מעגלי ההשפעה, ומרכז הפצת ידע לעידוד הקיימות ושיתופי פעולה. בוגרי בית ספר הפועלים ברוח הקיימות צפויים להיות אזרחים פעילים, אחראיים, מעורבים ופועלים בסביבתם ובחברתם, בעלי עמדה וחשיבה ביקורתית ומאמינים ביכולתם להוביל שינויים לצדק סביבתי וחברתי.
חזרה לראש הדף

מתווה פיתוח מקצועי לארוג חיים בצוותא

מתווה פיתוח מקצועי לארוג חיים בצוותא

המתווה לחינוך לקיימות "חינוך לקיימות – לארוג חיים בצוותא" מיועד לבית הספר היסודי.

במתווה קווים מנחים לכתיבת תוכנית לימודים בית ספרית המבוססת על תוכניות לימודים בתחומי הדעת ובתחומי העשייה בבית הספר ובקהילה – חינוך לקיימות.

המתווה מציג מודל אינטגרטיבי לבניית תוכנית לימודים בית ספרית שתכיל ליבה רעיונית, ערכית והתנהגותית משותפת לסוגיה הנמצאת בבסיס השקפת העולם של הקיימות: כיצד נארוג חיים טובים בצוותא עם בני האדם ועם הטבע שהוא ביתנו, בד בבד עם אימוץ עקרונות של פיתוח בר-קיימה? המתווה הוא תוצר פיתוח משותף של משרד החינוך – המנהל למדע וטכנולוגיה, המשרד להגנת הסביבה, מכון השל ומרכז המורים הארצי לַמְדַע באוניברסיטת תל אביב.

התוכנית כוללת:
למידה בית ספרית בהיקף של 30 שעות: 6 שעות סיור מקצועי ו-24 שעות השתלמות, בהשתתפות של לפחות 80% מכלל צוות המורים. בתי ספר חדשים יקבלו ליווי מקצועי בהיקף של 27 שעות במהלך השנה.
בתי ספר ממשיכים יקבלו ליווי מקצועי בהיקף של 15 שעות במהלך השנה (לפי התקציב).


הכנת תוכניות לימודים בית ספריות (תלב"ס) בנושאי סביבה וקיימות. התלב"ס מגדיר את הנושאים שבית הספר רוצה שהתלמידים ירכשו לפי תחומי דעת ואת האמצעים הפדגוגיים ללמידה.

התלב"ס שייבנה יקשור את עקרונות הקיימות לארבעה מקצועות לימוד שייבחרו (לדוגמה: מולדת, תורה, חשבון ומדעים) לשלוש שכבות גיל לפחות.

נוסף על כך, בתי הספר יבנו תוכנית ליישום אורח חיים מקיים ותוכנית לעשייה בשיתוף הקהילה בנושאים שבית הספר יבחר לקדם. את התלב"ס ילוו מטמיעים מטעם גוף ירוק.

חזרה לראש הדף

התוכנית המשולבת לחינוך לקיימות (גן עד יב)

התוכנית המשולבת לחינוך לקיימות (גן עד יב)

התוכנית המשולבת לחינוך לקיימות היא תוכנית חינוכית משותפת למשרד החינוך ולמשרד להגנת הסביבה.

התוכנית היא השתלמות מוסדית לפיתוח עובדי הוראה, והיא מיועדת לצוות ההוראה בגני הילדים, בבתי ספר היסודיים ובבתי הספר העל יסודיים. התוכנית נועדה בין השאר להוביל את בתי הספר ואת גני הילדים לקראת תהליך הסמכה למוסד ירוק.
אלו הנושאים שבהם מוסדות החינוך יכולים לעסוק: יחסי אדם וסביבה במערכת הגלובלית, שמירת טבע ומגוון ביולוגי, דילמות פיתוח מול שימור סביבה, זיהום אוויר וסביבה בריאה, מפגעים סביבתיים והדרכים למניעה ולהתמודדות, ניהול משאבי טבע ושימוש מושכל בהם, ניהול פסולת, אובדן מזון, תרבות הצריכה וצריכה מקיימת, אורח חיים בריא ומקיים, תחבורה בת קיימה, צדק סביבתי-חברתי ואקטיביזם לקידומו.

חזרה לראש הדף

התוכנית המשולבת לחינוך לקיימות בגני ילדים

התוכנית המשולבת לחינוך לקיימות בגני ילדים

בשנת תשע"ג פורסם מתווה לתכנון תוכנית לימודים לחינוך סביבתי וקיימות בחינוך הקדם יסודי.

המתווה מגדיר רעיונות מרכזיים, מטרות בתחומי ידע תוכן, אסטרטגיות הוראה, ערכים והתנהגויות, כמו גם אבני דרך לתכנון ולבנייה של תוכנית לימודים גנית.

המתווה הוא תוצר פיתוח משותף של משרד החינוך, האגף לחינוך קדם יסודי, המזכירות הפדגוגית והאגף לפיתוח תוכניות לימודים, המשרד להגנת הסביבה, המרכז הישראלי לחינוך מדעי-טכנולוגי והמרכז הארצי לקידום מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה בחינוך הקדם יסודי, דע-גן באוניברסיטת תל אביב.

ההשתלמות במרכזי הפסג"ה בהיקף של 30 שעות: 6 שעות סיור מקצועי ו-24 שעות השתלמות.
גני ילדים חדשים יקבלו ליווי מקצועי בהיקף של 11 שעות בשנה לכל גן.
גני ילדים ממשיכים יקבלו ליווי מקצועי בהיקף של 6 שעות במהלך השנה (לפי התקציב).

חזרה לראש הדף

התוכנית המשולבת לחינוך לקיימות – אורח חיים מקיים בבית הספר

התוכנית המשולבת לחינוך לקיימות – פיתוח מקצועי לעובדי הוראה

התוכנית פועלת בשיתוף ובמימון של המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך.

החינוך הסביבתי בכלל והתוכנית המשולבת לחינוך לקיימות בפרט מאפשרים למידה משמעותית בקרב עובדי ההוראה והתלמידים ופיתוח מודעות לגורמים ולפתרונות למשבר הסביבתי.

באמצעות התוכנית אפשר להוביל לשינוי התנהגות ולקידום אורח חיים מקיים בכל מוסדות החינוך (בבתי הספר ובגני הילדים) עם כל הצוות החינוכי, התלמידים בבית ובקהילה הרחבה יותר.
בתוכנית שני חלקים השלובים זה בזה:
חלק א' – השתלמות בית ספרית (מוסדית) המוכרת לגמול השתלמות על פי המתווה לפיתוח מקצועי במסגרת אופק חדש.

ההשתלמות מתקיימת בבית הספר למליאת חדר המורים במגוון נושאים הקשורים למשבר הסביבתי ולחינוך לקיימות.
בהשתלמות חייבים להשתתף מינימום 80% מצוות מהמורים של בית הספר.
על המנהלים להיות נוכחים בהשתלמות.
מבנה ההשתלמות (30 שעות):
א. מבוא: מושגים הנוגעים למשבר הסביבתי (12 שעות)
ב. העמקה בנושא שיבחר בית הספר (12 שעות)
במסגרת קידום נושא הקיימות במערכת החינוך אנו רואים חשיבות רבה ללמידה משותפת של היבטים מנהליים, ניהוליים, פדגוגיים וקהילתיים המקדמים אורח חיים מקיים בבית ספר.
מטרות החינוך לקיימות:

 • לחזק את החינוך לערכים דמוקרטיים, חברתיים וסביבתיים
 • לקדם אזרחים המאמצים עמדות והתנהגויות אחראיות מבחינה סביבתית וחברתית
 • לפתח אקטיביזם ומנהיגות סביבתית
 • לעצב אקלים חינוכי מיטבי
 • לאפשר התאמת תוכנית הלימודים למציאות המשתנה בארץ ובעולם

ההשתלמות בשיתוף משרד החינוך, המשרד להגנת הסביבה.


ג. שש שעות סיור בנושא שבית הספר בחר להתעמק בו כדי ללמוד כיצד לנהל אורח חיים מקיים בנושא הנבחר בבית הספר.


חלק ב' – הנחיה פרטנית לצוות מוביל
בכל בית ספר בתוכנית קיים צוות היגוי לחינוך לקיימות המורכב מארבעה עד חמישה מורים מתחומי דעת שונים. הצוות המוביל מקבל הדרכה פרטנית על ידי המטמיע מגוף ירוק.

צוות בית הספר אחראי לבנות את תוכנית הלימודים הבית ספרית (תלב"ס) על פי מתווה תכנון לימודים של משרד החינוך.
המטמיעים מגיעים ל-9 מפגשים לאורך השנה, לפי לוח זמנים שקובעים מנהלי בתי הספר. משך כל מפגש 3 שעות, סה"כ 27 שעות הדרכה. במפגשים המטמיעים מנחים את הצוות המוביל לבנייה של התוצרים האלה:
תוכנית לימודים בית ספרית – תוכנית הלימודים הבית ספרית הקושרת את שבעת עקרונות הקיימות לארבעה (או יותר) מקצועות לימוד שייבחרו (כגון מולדת, תורה, חשבון, מדע וטכנולוגיה ועוד) לשלוש שכבות גיל לפחות.
שבעת העקרונות נכתבו על ידי כל הגופים השותפים (משרד החינוך, המשרד להגנת הסביבה וגופים ירוקים).

חזרה לראש הדף

התוכנית המשולבת לחינוך לקיימות בחטיבת הביניים – אורח חיים מקיים בבית הספר

התוכנית המשולבת לחינוך לקיימות בחטיבת הביניים

החינוך לקיימות מחזק את החינוך לערכים דמוקרטיים, חברתיים וסביבתיים, כפי שמופיע במסמך מתנ"ה לחינוך העל יסודי, המנהל הפדגוגי. זאת על ידי העמקת החינוך לערכים, עיצוב אקלים חינוכי מיטבי והתאמת תוכנית הלימודים למציאות המשתנה בארץ ובעולם.

התוכנית על פי המתווה "לארוג חיים בצוותא – לחטיבות הביניים" החלה לפעול בשנת תשע"ג.


התוכנית כוללת:
א. השתלמות בית ספרית בהיקף של 30 ש"ש שבה משתתפים לפחות 25 מורים.
חובת השתתפות למחנכים ולרכזים של שכבת הגיל הנבחרת ולמורים המלמדים את תחומי הדעת שעליהם תיכתב תוכנית הלימודים.
ב. ליווי פרטני בהיקף של 27 שעות לצוות קיימות בית הספר לבניית תלב"ס ותוכנית פעולה לחינוך לקיימות.


הצוות יכלול ארבעה או חמישה מורים המייצגים את תחומי הדעת הנבחרים לתוכנית הלימודים ואת האחראי ליישום תוכנית הפעולה. כולם יקבלו הדרכה פרטנית מהמטמיע. הצוות יהיה אחראי לבניית תוכנית הפעולה לחינוך לקיימות בבית הספר ותוכנית לימודים לפחות לשכבת גיל אחת נבחרת.


את התוכנית מטמיעים מהגופים הירוקים בשיתוף מדריכי קיימות ממשרד החינוך.
לפרטים נוספים יש לפנות לרפרנטית או למדריכה מחוזית במחוזכם.

חזרה לראש הדף

התוכנית המשולבת לחינוך לקיימות – חוסן רגשי ולמידה מרחוק

התוכנית המשולבת לחינוך לקיימות – חוסן רגשי ולמידה מרחוק

שנת תש"ף בהחלט בלתי נשכחת: בחורף זכינו לכמויות אדירות של משקעים, לשיטפונות ולהצפות בערים. באביב, שעה שהטבע לִבלב סביב, נפל עלינו משבר קורונה, טרף את הקלפים והראה לכול איך עטלף שנפנף בכנפיו בסין זרע כאוס בכל העולם. וכאילו כל זה לא הספיק, הגיע גל חום חסר תקדים בעוצמתו ובמשכו והזכיר לנו ששינוי האקלים וההתחממות הגלובלית לא הלכו לשום מקום. למעשה, הדיון בנושא עלה מדרגה והוא זוכה לחשיפה גוברת ברשתות החברתיות ובאמצעי התקשורת.

כיום כבר ברור שקיימות ומשבר האקלים הם נושאי חובה בכל מערכת לימודים. אזרחי המחר חייבים ללמוד על התהליכים המשמעותיים ביותר המתחוללים בעולם, כיצד הם אחראים להם וכיצד יוכלו להתמודד איתם.

התוכנית המשולבת לחינוך לקיימות, בשיתוף משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה, עונה בדיוק על צורך זה. היא מספקת את המידע העדכני ביותר, בשילוב גישות פדגוגיות מתקדמות המביאות בחשבון היבטים רגשיים, קוגניטיביים ומעשיים של התלמידים. התוכנית כוללת למידה בין תחומית, למידה חוץ כיתתית, פיתוח מיומנויות לומד, למידה התנסותית וחקר, חשיבה ביקורתית ויזמות, התמודדות עם אתגרים ופתרון בעיות.

התוכנית נוגעת למעגלים מתרחבים, מהאישי ועד הגלובלי, לפי גיל הלומדים, מחוברת למקומיות, מעוררת מודעות ומעודדת אקטיביזם ונקיטת יוזמה.

התוכנית כוללת הקניית ידע בתחום הקיימות וכלים פדגוגיים ומאפשרת למנהלים ולצוות המורים להניע תהליך בית ספרי שלם ולהרחיב בתוך כך את מעגלי ההשפעה גם על הקהילה הסובבת.

 

חזרה לראש הדף

התוכנית המשולבת לחינוך לקיימות – קיימות בעולם משתנה (כיתות א-יב)

קיימות בעולם משתנה

קיימות בעולם משתנה היא השתלמות שנה שנייה לבתי ספר המעוניינים להעמיק את הלמידה.

זוהי תוכנית חינוכית משותפת למשרד החינוך ולמשרד להגנת הסביבה. התוכנית מיועדת למוסד חינוכי שעבר את התוכנית המשולבת לחינוך לקיימות ורוצה להמשיך ולהתפתח בתחום הקיימות. התוכנית בעבור בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ותיכוניים.

התוכנית כוללת השתלמות מקצועית מורחבת של הצוות החינוכי בבית הספר בהיקף של 30 ש"ש.

מטרות התוכנית:
להעמיק את תשתית הידע הסביבתי (מושגים, עקרונות ותהליכים) ברוח החינוך לקיימות; לפתח שפה פדגוגית בנושאים חברתיים סביבתיים; להכיר מגוון אסטרטגיות ליישום עקרונות החינוך לקיימות, בדגש על למידה משמעותית ועשייה למען הסביבה, ולהתנסות בהן; להכיר אסטרטגיות הוראה-למידה משמעותיות המקדמות את החינוך לקיימות (למידה חוץ-כיתתית, טיפול בסוגיות סביבתיות, למידה מבוססת מקום ועוד) ולהתנסות בהן; לפתח תוכנית פעולה ליזמות בחינוך סביב סוגיה נבחרת.


היוזמה כוללת יציאה משגרת השיעורים בתחומי הדעת השונים ופעילות אקטיבית.

חזרה לראש הדף

התוכנית המשולבת לחינוך לקיימות – קיימות יזמות וחדשנות – השתלמות (כיתות א-יב)

קיימות יזמות וחדשנות – השתלמות

זוהי השתלמות בית ספרית המוכרת לגמול השתלמות על פי המתווה להתפתחות מקצועית של אופק חדש ועוז לתמורה.

התוכנית נועדה ליצור מודעות לגורמים ולפתרונות למשבר הסביבתי, הן בקרב מורים הן בקרב תלמידים, ולהוביל לשינוי התנהגות ולקידום אורח חיים מקיים בבית הספר, בבית ובקהילה הרחבה יותר.

ההשתלמות מקדמת פיתוח תרבות של "קהילה מקצועית לומדת" המתמקדת בתהליכי הלמידה ובפרקטיקות ההוראה, כמו גם הקניית כלים מעשיים לבניית מרחבי למידה ברוח הקיימות.

בתוכנית:
עקרונות יסוד ביזמות ובחדשנות וביטויים בחינוך לקיימות
ידע מדעי-טכנולוגי-סביבתי ומתודות בחינוך לקיימות
מיומנויות המאה ה-21: חינוך לחשיבה ביקורתית, חשיבה יזמית, חשיבה יצירתית, חשיבה מערכתית, קבלת אחריות
עקרונות ביצירת 'קהילה מקצועית לומדת' מובילה בחינוך לקיימות
תכנון וביצוע של יוזמות בחינוך לקיימות בבית הספר ובקהילה
מרחבי למידה בבית הספר ברוח הקיימות
התאמת תהליכי הוראה, למידה והערכה למיומנויות המאה ה-21 ולעקרונות הלמידה המשמעותית, תכנון וביצוע של יוזמות חינוכיות בבית ספר ובקהילה.

אולי תתעניינו גם ב...

תוכניות בחינוך לקיימות
תוכניות חינוכיות ותוכניות בין-לאומיות בקיימות במערכת החינוך
תאריכים ירוקים
תאריכים ירוקים הכוללים הצעות לפעילות למורים בנושאי סביבה וקיימות בארץ ובעולם
ארגונים וגופים ירוקים
ארגונים וגופים ירוקים בישראל ובעולם
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.