יחידות הוראה מתוקשבות

מגילת העצמאות
מגילת העצמאות
תחומי דעת: אזרחות

יחידה זו עוסקת במגילת העצמאות - המסמך המכונן של מדינת ישראל.
ביחידה זו נלמד על הרקע ההיסטורי וההצדקות להקמת מדינת ישראל, נדון בסוגיית נוסח המגילה ובערכי היסוד של מדינה יהודית דמוקרטית המנחים אותה.

מאפיינים דמוקרטיים של המדינה וביטויים בכנסת
מאפיינים דמוקרטיים של המדינה וביטויים בכנסת
תחומי דעת: אזרחות

יחידה זו עוסקת בשאלה מהי דמוקרטיה ואיך היא באה לידי ביטוי במדינת ישראל בכלל ובכנסת ישראל בפרט. יחידה זו בנויה מזוגות של שיעורים - השיעור הראשון בצמד מסביר עיקרון דמוקרטי והשיעור השני בצמד מראה כיצד עקרון זה בא לידי ביטוי בכנסת ישראל.

מאפיינים יהודיים של מדינת ישראל וביטויים בכנסת
מאפיינים יהודיים של מדינת ישראל וביטויים בכנסת
תחומי דעת: אזרחות

ביחידה זו נלמד על הכנסת ועל תפקידיה ונתמקד במאפיינים היהודיים של המדינה הבאים לידי ביטוי בכנסת ובעבודתה.
הכנסת היא בית הנבחרים של מדינת ישראל והיא הרשות המחוקקת של השלטון במדינה. הנציגים שהאזרחים בוחרים מייצגים את הבוחרים, ממנים ממשלה ומפקחים על פעילותה.

מדינת ישראל והתפוצות
מדינת ישראל והתפוצות
תחומי דעת: אזרחות

היחידה חושפת לתלמידים את מגוון החיים היהודייים בתפוצות ועוסקת באתגרים הניצבים בפניהם. כמו כן, ביחידה ננתח את מערכת היחסים בין מדינת ישראל ליהודים ולקהילות היהודיות בעולם.
הקשר בין מדינת ישראל לקהילות היהודיות חשוב לקיומו של העם היהודי בארץ ובתפוצות.

החברה במדינת ישראל
החברה במדינת ישראל
תחומי דעת: אזרחות

אוכלוסייתה של ישראל היא אחת האוכלוסיות המגוונות ביותר מבין מדינות הלאום האתני בעולם. מציאות זו עלולה להביא למחלוקות ועימותים בנושאים שונים סביב הגדרת זהותה של ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית, אך גם מאפשרת שיח מכבד ומעשיר המתבסס על הסכמות ופשרות. ביחידה זו נערוך היכרות עם הקבוצות השונות בחברה הישראלית ונבחן את ההתחבטות הקיימת בקרבם סביב שאלת הנאמנות למסורת מול שינוי.

שלטון מקומי
שלטון מקומי
תחומי דעת: אזרחות

היחידה עוסקת בשלטון המקומי בישראל, אשר פועל לצד השלטון המרכזי וכולל את הרשויות המקומיות.
היחידה עוסקת בסוגים שונים של רשויות מקומיות וגם בייחודיות של רשויות מקומיות בתוך מגזרים מסויימים בחברה הישראלית. היא עוסקת גם בבחירות לרשויות המקומיות, בכללים שלהם וגם בשיעורי ההשתתפות בבחירות הללו בישראל.
היחידה עוסקת גם במבנה של הרשויות המקומיות, שמתגלה דרך ראש הרשות, וגם המועצה. היא עוסקת גם בתפקידים המהותיים של הרשויות המקומיות בחיי התושבים ובסמכויות שלהן, במערכת היחסים בין השלטון המרכזי למקומי, אשר נעה בין תלות לאוטונומיה ואשר מתורגמת בביזור הסמכות לרשות, וגם במידת הביקורת והפיקוח המופעלים עליה.

מאפיינים יהודים ודמוקרטים וביטויים ברשויות המבצעת והשופטת
מאפיינים יהודים ודמוקרטים וביטויים ברשויות המבצעת והשופטת
תחומי דעת: אזרחות

היחידה עוסקת ברשות המבצעת וברשות השופטת, ובקשר בין שלוש רשויות השלטון.
היחידה עוסקת במבנה הרשויות הללו ואופן פעולתם.
כמו כן, היחידה מציגה כיצד הרשויות הללו מביאות לידי ביטוי את ערכי היסוד של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

האיזון בין האדם לטבע - הסיפור שלנו
האיזון בין האדם לטבע - הסיפור שלנו
תחומי דעת: אזרחות, גאוגרפיה - אדם וסביבה, ספרות חמ"ד, ספרות ממלכתי, קולנוע ותקשורת

היחידה עוסקת בשאלת מעורבות בני האדם בטבע ובוחנת את הנושא בארבעה שלבים: הבנת תמונת המצב – באילו דרכים באה לידי ביטוי המעורבות של בני האדם בטבע ובסביבה. המודעות למורכבות שביחסי בני האדם והטבע. נקיטת עמדה בנוגע לסוגיה של מעורבות אנושית בטבע ובסביבה. יכולת הפעולה שלנו בנושא וההשפעה שלנו עליו.

אחריות אישית וחברתית
אחריות אישית וחברתית
תחומי דעת: אזרחות, גאוגרפיה - אדם וסביבה, היסטוריה חמ"ד, תנ"ך ממלכתי

יחידה זו עוסקת בערך האחריות בראייה רב־תחומית. היא מזמנת למידה על הדרך שבה ערך האחריות בא לידי ביטוי במגוון תחומי דעת וכן התבוננות פנימית ושאילת שאלות על הדרך שבה בוחר האדם לשאת באחריות לחייו. מומלץ לעשות פתיחה משותפת של מורים מכמה תחומי דעת ולבחור אם מורה מכל תחום דעת יְלמד את השיעור של התחום שלו או שמורה אחד יְלמד בעזרת התחומים השונים.

מהפכות
מהפכות
תחומי דעת: אזרחות, היסטוריה ממלכתי, קולנוע ותקשורת, תיאטרון

יחידה זו היא יחידה בין-תחומית. מטרת היחידה לבחון תהליכי מהפכות ולמידה על אודות המעלות והחסרונות בתהליכים אלו באמצעות ידע מתחומי דעת שונים. היחידה בוחנת את המושג מהפכה בהיבטים האלה: מהפכה בעולם הידע, השפעות של מהפכות, רעיוניות ודיון במחירים של מהפכה.