יחידות הוראה מתוקשבות

חזרה
שחר אבקשך
שחר אבקשך
תחומי דעת: תלמוד ותושב"ע חמ"ד

היחידה עוסקת בתפילת שחרית ובחלקיה השונים.
ההכנה לתפילה, ברכות השחר ונטילת ידים, פסוקי דזמרה, ברכות קריאת שמע, מצוות קריאת שמע ותפילת עמידה.

יסודות התפילה א
יסודות התפילה א
תחומי דעת: תלמוד ותושב"ע חמ"ד

ביחידה זו נפתח כיווני חשיבה חדשים לעולם התפילה. בתפיסה הפשוטה תפילה היא הדרך לבקש דברים מבורא עולם. ביחידה זו נרחיב את נקודת המבט הזאת ונראה כי תפילה היא גם "משפט" - כלי להתבוננות עצמית על אורחות חיינו, וגם "חיבור מַטְען" רוחני המשפיע על התנהלותנו היום־יומית. בין היתר נלמד על גלגולה של מצוות התפילה מימי האבות, בתקופה שסגנון התפילה היה בה אישי, עד לימי אנשי הכנסת הגדולה שבהם התקבע נוסח התפילה ונוצר סידור התפילה שאנו מתפללים בו היום.

יסודות התפילה ב
יסודות התפילה ב
תחומי דעת: תלמוד ותושב"ע חמ"ד

בלשונם של חכמים "תפילה" היא תפילת העמידה. ביחידה זו נעמיק בשורשיה של מצוות התפילה, נעסוק במחלוקת הראשונים אם חובת התפילה היא מן התורה או מדברי חכמים, ונלמד על ייחודיותה של התפילה בעת צרה ועל משמעותה של תפילת הציבור.

ציצית ותפילין
ציצית ותפילין
תחומי דעת: תלמוד ותושב"ע חמ"ד

יחידה זו היא יחידת לימוד לקראת בר מצווה. ביחידה זו נעסוק בעקרונות ובדינים העיקריים של מצוות ציצית ומצוות תפילין על בסיס דברי הרב אליעזר מלמד בנושאים אלו בספר "פניני הלכה".
שני השיעורים הראשונים מוקדשים למצוות ציצית ובהם נלמד על יסודות המצווה, ובפרטי דינים עיקריים של המצווה וקיומה.
שלושת השיעורים הנותרים יתמקדו במצוות תפילין: הציוויים בתורה והפרשיות שבתוך התפילין, הכנת התפילין וקדושת התפילין, ולסיום לימוד פרטי קיום המצווה - ברכת המצווה ואופן הנחת התפילין.

בבא מציעא ז-א, ט-יא-יג
בבא מציעא ז-א, ט-יא-יג
תחומי דעת: תלמוד ותושב"ע חמ"ד

יחידה זו עוסקת בעיקרה בהתחייבויות הכלכליות בין הפועל למעביד ובזכויות הנוספות של הפועל מלבד שכר, על תנאים שונים שיכולים המעביד והפועל לסכם ביניהם. כמו כן היחידה עוסקת בזמן התשלום ובחיוב של המעביד לשלם בזמן.
המשנה האחרונה ביחידה עוסקת בהרחבה בדיני משכון שלוקח מלווה מהלווה שלא פרע את הלוואתו.

בבא מציעא פרק ו
בבא מציעא פרק ו
תחומי דעת: תלמוד ותושב"ע חמ"ד

ביחידה זו נעסוק במערכות היחסים הכלכליות ובהתחייבויות השונות שבין בעל הבית השוכר בעלי מלאכה, בין בעל הבית למי שמונה על ידו לשמור על חפציו, במצבים שונים בהם התרחשה תקלה או שהיתה התנהלות בלתי צפויה של אחד הצדדים, כמו כן נידון באחריות שומר על משכון ובדיני משכון נוספים.

סוגיית המפקיר נזקיו - בבא קמא כט ע"ב
סוגיית המפקיר נזקיו - בבא קמא כט ע"ב
תחומי דעת: תלמוד ותושב"ע חמ"ד

ביחידה זו נעסוק בסוגיית "המפקיר נזקיו" (בבלי, בבא קמא כט ע"ב - ל ע"א).
נפתח בהבנת הדיון המרכזי ונתקדם בלימוד הסוגיה ונתמקד במיומנויות ובהבנת דרכי הלימוד ומונחים כלליים בגמרא.
נסיים את היחידה בשילוב של מבט ערכי־מוסרי לחיים מתוך לימוד הסוגיה וסיכום כלל מרכיבי השאלות והתשובות.

משנה שבת - פרק ז משניות א־ד
משנה שבת - פרק ז משניות א־ד
תחומי דעת: תלמוד ותושב"ע חמ"ד

ביחידה זו נעסוק במשניות א־ד בפרק ז של מסכת שבת.
משניות אלה עוסקות באיסורי המלאכה בשבת, ל"ט אבות המלאכה, ומתמקדות במלאכת הוצאה מרשות לרשות.

צביון השבת
צביון השבת
תחומי דעת: תלמוד ותושב"ע חמ"ד

במהלך יחידה זו נעסוק בצביון השבת – אופייה ותוכנהּ הרצויים של השבת – על פי התורה והחכמים וכיצד בא לידי ביטוי במקצת מהלכות שבת.
בשיעורים של היחידה נלמד על כבוד השבת, איסורי מקח וממכר, הכנה מקודש לחול ופעולות שונות שנאסרו בשבת כדי להבדיל בין אופי השבת ובין ימות החול וליצור לשבת אווירה של קדושה ופניוּת לעסוק ברוח ובקודש.

כללי מלאכות שבת
כללי מלאכות שבת
תחומי דעת: תלמוד ותושב"ע חמ"ד

יש 39 מלאכות שנאסרו בשבת. יחידה זו עוסקת במבוא למלאכות – מה מטרתן? כיצד המלאכה צריכה להיעשות כדי שעושה המלאכה לא יעבור על איסור תורה של עשיית מלאכה בשבת?
נבחן את מטרת האיסור לא לעשות מלאכה בשבת, ונראה שלשביתה בשבת יש מטרות נוספות חוץ ממנוחה סתמית כגון הידמות לקב"ה והקדשת זמן לעולם הרוח שבששת ימי המעשה. לעיתים קרובות איננו מודעים למטרות אלה.
ניגע בכמה עקרונות יסוד חשובים הנוגעים לאיסור המלאכה בשבת, והם ישמשו נקודת מוצא לבחינת האופן שהפעולה צריכה להיעשות בו כדי להיכלל באיסור המלאכה מהתורה, ובהם: מלאכת מחשבת, דבר שאינו מתכוון, מלאכת תיקון ולא מלאכת קלקול ועוד.

הקטן בשבת
הקטן בשבת
תחומי דעת: תלמוד ותושב"ע חמ"ד

יחידה זו עוסקת בהלכות שבת הנוגעות לילדים קטנים, ובעיקר בדינים הקשורים למשחקים בשבת כגון משחקי כדור (בדגש על ריצה והתעמלות בשבת) ועוד.
מטרות היחידה להעניק ידע כללי בנושאים אלו ולעסוק בשאלות ערכיות־רוחניות העולות מלימוד הלכות אלו.

דיבור נכון
דיבור נכון
תחומי דעת: תלמוד ותושב"ע חמ"ד

ביחידה זו נעסוק בעין טובה שהיא הבסיס לחברה מתוקנת ובביטויים שלה. נלמד על שלושת איסורי לשון הרע, מהו לשון הרע לתועלת ומהם הכללים שעל פיהם אפשר לאומרו. כמו כן נלמד על מחלוקת ועל מחלוקת שסופה להתקיים.

איסור גנֵבה ומצוות צדקה
איסור גנֵבה ומצוות צדקה
תחומי דעת: תלמוד ותושב"ע חמ"ד

יחידה זו עוסקת בשני נושאים: הלכות איסור גנֵבה ודיני מצוות צדקה.
האיסור לגנוב מבוסס על עיקרון יסודי – רכושו של אדם שייך לו בלבד ואין לאף אדם אחר זכות לקחתו בלי רשות. לצד איסור זה ניצבת מצוות צדקה המחייבת אדם לתת מרכושו לאחרים.
אפשר לומר שאלו שני צדדים של אותו מטבע – מחד גיסא, האיסור לקחת רכוש מאחר, ומאידך גיסא, החובה לתת מכספך לאחרים הזקוקים לו.
בשני הנושאים נעסוק בשורשי הדינים, כפי שהם באים לידי ביטוי בפסוקי התורה העוסקים במצוות אלו ובהלכות המסתעפות מהם – נלמד את דברי הראשונים על נושאים אלה ואת דברי הרב אליעזר מלמד בספרו "פניני הלכה".

מצוות אהבת הרֵע
מצוות אהבת הרֵע
תחומי דעת: תלמוד ותושב"ע חמ"ד

יחידה זו עוסקת במצוות אהבת הרֵע ומצוות נוספות הנלוות לה ("לֹא תִשְׂנָא", "לֹא תִקֹּם וְלֹא תִטֹּר", לדון לכף זכות) על פי הסעיפים הנלמדים בנושא זה מהספר "פניני הלכה". ביחידה יילמדו ההלכות הנוגעות למצוות אלו, מתוך מבט רחב שמוצאו והמשכו ברעיונות ובערכי המוסר שבשורשי המצוות שאנו עוסקים בהן.

הסעודה
הסעודה
תחומי דעת: תלמוד ותושב"ע חמ"ד

יחידה זו עוסקת בנושא ברכות הסעודה.
היחידה כוללת שלושה שלבים מרכזיים בסעודה: נטילת ידיים, ברכת המוציא וברכת המזון.
נלמד על נטילת הידיים שמקדימה כל סעודה שאוכלים בה פת. נראה את מקורה של תקנה זו, את גדריה ואת טעמיה. נעסוק בברכת המוציא על לחם ונלמד אילו ברכות נהנין אחרות אנו פטורים מלברך. לבסוף נלמד את הלכות ברכת המזון.

המניח את הכד - בבא קמא כז ע"א־כז ע"ב (סוף שורה 20)
המניח את הכד - בבא קמא כז ע"א־כז ע"ב (סוף שורה 20)
תחומי דעת: תלמוד ותושב"ע חמ"ד

ביחידה זו נעסוק בסוגיית הפתיחה של פרק שלישי במסכת בבא קמא.
אנשים רבים מניחים חפצים ברשות הרבים בלי השגחה והדבר לעיתים גורם לנזק.
הלימוד שלנו יעסוק בשאלת האחריות של המניח על התקלה ובאחריות הנתקל.

אולי תתעניינו גם ב...

חומרי עזר במשנה - חטיבת ביניים
חומרי עזר במשנה לחטיבת הביניים
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!