תכנון לימודים – הישגים מצופים

על מנת לסייע לכם לתכנן את ההוראה והלמידה בתחומי מורשת, חברה ורוח, מצורפים בכל תחום דעת ההישגים המצופים מן התלמידים.
בראש המסמך מופיעות המיומנויות הנדרשות לתרגול וקידום בקרב התלמידים (מיומנויות בתחום הדעת ומיומנויות גנרית) ולאחריהן מופיע פירוט תכני הלמידה המביאים את הידע בחלוקה לתכני החובה ותכני הרשות. 

לצד כל נושא, מופיע הרעיון הגדול המלווה את הוראתו. 

 • הפקת מידע ממקורות חזותיים: מפה, סרטונים, אנימציות תמונה.
 • הפקת מידע ממקורות כמותיים: טבלה, גרף
 • אוריינות מרחבית תוך שימוש בכלי סייבר גאוגרפי
 • השוואה בין תופעות במרחב והסקת מסקנות מהקשר ביניהן
 • מיון תופעות במרחב, זיהוי קשרים בין תופעות והסקת מסקנות

נושאים בתוכנית הלימודים

הבית וסביבתו: כיתה ב

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • "ביתי הוא מבצרי"
 • שינוי משמעותי בעיצוב של בית המגורים מביא לשינוי משמעותי בזהות של האדם
 • בני האדם שואפים להתפאר בהישגיהם

נושאי חובה

 • מאפייני בית המגורים והסביבה הקרובה
 • התופעות האנושיות במרחב

נושאי בחירה

 • יחידות נוף בולטות

השינויים בבית ובסביבה הקרובה: כיתה ב

רעיונות גדולים

 • יחסי הגומלין בין האדם לסביבתו הטבעית והאנושית בהווה משפיעים על החיים היום ועל המחר
 • אחריות אישית, משפחתית וציבורית מקדמת כל אחד לבגרות אחראית
 • כל מה שאני רוצה אני צריך. האומנם?

נושאי חובה

 • שינויים המתרחשים בבית ובסביבה הקרובה והסיבות להם

הבית והחברה בסביבה: כיתה ב

רעיונות גדולים

 • בכל סביבה מבחינים בתופעות שונות בטבע, בנוף ובחברה והן משפיעות על הסביבה ועל החיים בה
 • המרחב שבו אנו חיים מאורגן בהתאם לתופעות הטבע ולפעילות האדם במרחב זה

נושאי חובה

 • קבוצות ההשתייכות
 • חוקים, כללים והסכמות המסדירים את התנהגות האדם במרחב
 • התנהגות כלכלית במשפחה ובסביבה הקרובה (חינוך פיננסי)
 • כיבוד הורים, כבוד האדם וכבוד הילד

נושאי בחירה

 • התא המשפחתי כמערכת חברתית

סיפור תולדות המשפחה שלי בראי תולדות העם היהודי: כיתה ב

רעיונות גדולים

 • המולדת היא מרכיב מרכזי בהגדרה מי אנחנו ומהיכן הגענו. היא מבטאת את מגוון הזהויות והתהליכים הגאוגרפיים,
  ההיסטוריים והחברתיים שהתרחשו לאורך זמן

נושא חובה

 • סיפורי משפחות בכיתה

נושא בחירה

 • סיפורי המשפחה הגרעינית והמורחבת

אדם וטבע ביישוב ובסביבה הקרובה: כיתה ג

רעיונות גדולים

 • בכל סביבה מבחינים בתופעות שונות בטבע, בנוף ובחברה והן משפיעות על הסביבה ועל החיים בה
 • המרחב שבו אנו חיים מאורגן בהתאם לתופעות הטבע ולפעילות האדם במרחב זה

נושאי חובה

 • תופעות אנושיות
 • תופעות טבעיות ואקלימיות

נושאי בחירה

 • ארגון המרחב

אדם וחברה ביישוב ובסביבה ויחסי הגומלין ביניהם: כיתה ג

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • בכל סביבה מבחינים בתופעות שונות בטבע, בנוף ובחברה והן משפיעות על הסביבה ועל החיים בה
 • המרחב שבו אנו חיים מאורגן בהתאם לתופעות הטבע ולפעילות האדם במרחב זה

נושאי חובה

 • שינויים המתרחשים במרחב וביישוב והשפעתם על חיי התושבים
 • התנהלות כלכלית של הרשות (חינוך פיננסי)
 • צריכה וקיימות ביישוב
 • אני וקבוצות חברתיות ביישוב - זהות אישית וזהות
  חברתית
 • ארגון המערכת היישובית והאזרחית, פעילות הרשות

נושאי בחירה

 • שיקולים לשינויים במרחב האנושי והשלכותיהם
 • קשרי הגומלין בין הרשות המקומית לתושבים
 • יישובים אחרים בסביבת היישוב

היישוב שלי בראי תולדות ארץ ישראל: כיתה ג

רעיונות גדולים

 • יצירת חיים משותפים במולדת תתבסס על יחס של כבוד וסובלנות לאחר
 • קווי הדמיון בין הקבוצות החברתיות השונות הם בסיס למכנה משותף של החברה בישראל, תוך שמירה על המאפיינים
  התרבותיים הייחודיים של כל אחת מהן

החיים בחברה, נושא חובה

 • היישוב שלי וסביבתו הקרובה וסיפורם

היישובים במדינה שבדרך: כיתה ג

רעיונות גדולים

 • חברה דמוקרטית חולקת אזרחות משותפת לצד מסורת ותרבות ייחודית לכל קבוצה במדינה.
  חיי היום־ יום במדינה משקפים החלטות וערכים של הדורות אז והיום, מעורבות, אכפתיות וכבוד לאחר. הם
  במערכות המסדירות את החיים בחברה

נושאי חובה

 • סיפור היישובים בארץ ישראל (על פי סיפורי הלומדים בכיתה)
 • עליות לארץ ישראל, העפלה, יחסים עם השלטונות
  הצהרת בלפור, הספר הלבן, אירועים ביטחוניים, כוחות המגן – שומר, ההגנה והמחתרות, התיישבות
  ביטחונית – חומה ומגדל יחסים בין הקהילות ובתוכן

נושאי בחירה (יש לבחור נושא אחד מתוך השלושה שלהלן)

 • אנשים , מנהיגים ומעשים (הרצל, אליעזר בן יהודה, הברון רוטשילד, הרב קוק, ד"ר חיים ויצמן, הרב עוזיאל,
  חיים נחמן ביאליק, רחל, הנרייטה סאלד, מניה שוחט)
 • מרחבים ואתרים (עמק יזרעאל, תל חי, בירייה)
 • תרבות (שפה, אוניברסיטה עברית, ספרייה לאומית, עיתונים, תיאטרון)

יש לבחור נושא אחד מתוך שלושת התחומים הבאים:

 • אדריכלות, סגנון ומתקנים בעיר ובכפר
 • מודרנה ומסורת, מבנה המשפחה, החמולה, לבוש, מנהגים
 • תחום תרבות (עיתונות, ספרות, מוזיקה)

מדינת ישראל: נופים פיזיים ונופים אנושיים – טבע וחברה בישראל: כיתה ד

רעיונות גדולים

 • מתקיים ייחוד לצד איחוד
 • שונות יוצרת גיוון ועניין
 • הטבע משמעותי לאדם בהווה ויש לשמור עליו גם למען הדורות הבאים

נושאי חובה

 • היכרות ראשונית עם מפה וזיהוי גבולות מדינת ישראל היום
 • נופי הארץ ותופעות פיזיות מרכזיות וייחודיות
 • החברה בישראל כחברה רב-תרבותית

נושאי בחירה

 • היבטים אנושיים מרכזיים, הרכב האוכלוסייה וגודלה במדינה, רב-תרבותיות אתנית ודתית

הכרזת המדינה והעשורים הראשונים: כיתה ד

רעיונות גדולים

 • חברה דמוקרטית חולקת אזרחות משותפת לצד מסורת ותרבות ייחודית לכל קבוצה במדינה
 • חיי היום-יום במדינה משקפים החלטות וערכים של הדורות אז והיום, מעורבות, אכפתיות וכבוד לאחר. הם מתבטאים במערכות
  המסדירות את החיים בחברה

נושאי חובה

 • מכ"ט בנובמבר ועד הכרזת המדינה
 • המציאות לאחר מלחמת העצמאות בחברה היהודית, הערבית והדרוזית

אדם וחברה במדינה, מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית – ערכים וביטויים: כיתה ד

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • חברה דמוקרטית חולקת אזרחות משותפת לצד מסורת ותרבות ייחודית לכל קבוצה במדינה
 • חיי היום־יום במדינה משקפים החלטות וערכים של הדורות אז והיום, מעורבות, אכפתיות וכבוד לאחר. הם מתבטאים במערכות
  המסדירות את החיים בחברה

נושאי חובה

 • אופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית
 • זכויות האדם והאזרח, חובות האזרח
 • חיי החברה במדינת ישראל מוסדרים באופן דמוקרטי באמצעות רשויות שלטון ובאמצעות מוסדות
  הפועלים לפי חוקים (לבחירת המורה אילו משרדים וחוקים ללמד)
 • רשויות השלטון ותפקידיה, מוסד הנשיאות, נשיאי ישראל.
 • שינויים בהתנהגות כלכלית לאורך זמן במדינת ישראל (חינוך פיננסי)

נושאי בחירה

 • כוחות ביטחון פנים וביטחון חוץ (צה"ל, משטרה, מכבי אש)

תמורות והישגים בתחומי חיים שונים מקום המדינה ועד היום: כיתה ד

רעיונות גדולים

 • האדם מסוגל להתמודד עם תנאים פיזיים קשים ולשנות את המרחב
 • לתהליכי הגלובליזציה השפעה רבה על ממדי ההגירה העצומים בעשורים האחרונים והם ימשיכו להשפיע בעתיד

נושאי חובה

 • מבט על משווה 2020-1948: שינויים בתחומי החיים במהלך שנות המדינה ועד היום
 • תמורות בגודל אוכלוסיית המדינה ובהרכבה - היבטים כמותיים או היבטים היסטוריים
 • סיפורי העליות: גל העלייה של שנות ה־ 50
 • גלי העליות של שנות ה־ 90 - רוסיה, אתיופיה וקהילות נוספות
 • פריסת היישובים, מאפייניהם והתפתחותם במרחב המדינה בהתאם לקבוצות האתניות
  (ערבים ויהודים, עדות דתיות: נוצרים, דרוזים, מוסלמים)

נושאי בחירה (יש לבחור שלושה נושאים מתוך השישה שלהלן):

השינויים במרחב – הצלחות ואתגרים כלכליים-חברתיים:
א. תשתיות: (בחירה של נושא אחד):
    1. תמורות בתשתיות התחבורה והאנרגיה 2. תמורות בתשתיות המים בישראל
ב. סביבה וקיימות
ג. חקלאות: מהמחרשה לטפטפת; צמצום שטחי חקלאות, יבוא ויצוא של תצרוכת חקלאית
ד. תעשייה ומסחר: מתעשייה עתירת ידיים עובדות לתעשייה עתירת ידע (הייטק); שינויים בפריסת המסחר
ה. אתרי תיירות: מרחב הפנאי ואתרי מורשת, תרבות וספורט; מוסדות אירוח לסוגיהם השונים
ו. שירותים: חינוך, בריאות, חברה ורווחה, ותיירות מוסדות אירוח לסוגיהם השונים

התהליכים המתקיימים במדינה היום ישפיעו על עתידה של ישראל: כיתה ד

רעיונות גדולים

 • יש לחברה יכולת לבלום תהליכים עולמיים עוצמתיים בעלי השפעות שליליות

נושאי בחירה

 • אקטואליה מרחבית וחברתית