דלג אל

תוכנית לימודים מקצוע התמחות – יישומים בביוטכנולוגיה

חזרה
תוכנית לימודים מקצוע התמחות – יישומים בביוטכנולוגיה

תוכנית הלימודים במקצוע ההתמחות היא פרויקט או עבודת גמר ברמה של 3 או 5 יחידות לימוד. מערך הלמידה במקצוע ההתמחות מציג בפני התלמידים את התפיסה המדעית בת זמננו שבה מחקר יישומי הוא חוד החנית להתפתחות התעשייה הביוטכנולוגית. תעשייה זו מגוונת מאד ונכללים בה יישומים בתחומים רבים כגון ריפוי ואבחון, תרופות, מזון, חקלאות, איכות הסביבה, קוסמטיקה, ביו-אלקטרוניקה, ננו-ביוטכנולוגיה ועוד.

חזרה לראש הדף

פרויקט הגמר במגמה

הרבדים שעליהם מושתתת עבודת הגמר:

 1. ביצוע מחקר ניסויי
 2. הצגת המחקר
 3. דיאלוג עם הקהילה

הציון הסופי יתבסס על שלושת הרבדים.
עבודת גמר בהיקף 5 יחידות לימוד תכלול עבודה כתובה, כרזה מדעית, דיאלוג עם הקהילה, מבחנים פנימיים והערכת מורה.
פרויקט גמר בהיקף 3 יחידות לימוד יציג תיק מחקר שיכלול כרטיסים ביבליוגרפיים, דוח ניסוי מכין, דוח סיכום מחקר, כרזה מדעית (פוסטר) ובחינת הגנה.

 1. קירוב בני הנוער לפעילות מחקרית יישומית במוסדות מחקר ובתעשייה מתוך התנסות מעשית ולמידה פעילה
 2. פיתוח דרך חשיבה מחקרית בהתמודדות עם סוגיה מדעית יישומית
 3. פיתוח הבנה לתרומתו של מחקר יישומי לחברה ולפרט
 4. פיתוח אחריות ושותפות לעבודה בצוות החותר בצוותא להשגת מטרה
 5. פיתוח ביטחון עצמי ויכולת הצגת עמדה הן ברמת הידע הן ברמה של ערכים ואתיקה (הצגה בפני עמיתים ובפני בוחן חיצוני)
 6. פיתוח מיומנויות שיח עם הקהילה במטרה לקרב אותה להבנת תרומתו של המחקר הביוטכנולוגי לחברה ולפרט
 1. התעמקות בבסיס הידע התאורטי לנושא נבחר
 2. מחקר פעיל – ביצוע הלכה למעשה של מחקר יישומי אותנטי
 3. התנסות בשיטות עבודה מחקריות ובמכשור מתקדם
 4. עבודת צוות – אחריות משותפת לביצוע המחקר, לתוצאותיו ולתוצרי הלמידה של המחקר
 5. קיום דיאלוג עם הקהילה – תרומתם של התלמידים להעלאת מודעות הקהילה לתחום הנחקר על ידם

דגשים אלו מעוגנים בפרויקט הגמר שאותו עושים התלמידים לסיכום דרך ללימודיהם.

חזרה לראש הדף

מאפייני פרויקט הגמר

ביצוע מחקר ניסויי

 1. התקשרות עם מעבדת חסות
 2. לימוד מעמיק של הרקע לתחום
 3. הרחבת המיומנויות הנדרשות לעבודה מעבדתית (ניסויי תמך)
 4. חלוקה לצוותים והגדרת שאלת חקר
 5. הכרה בפועל של מערכת המחקר ושיטות העבודה
 6. ביצוע המחקר ותכלול עם תוצאות של צוותים אחרים

דיאלוג עם הקהילה (בעבור כל צוות)

 1. בחירת קהל מטרה לקיום דיאלוג
 2. התחקות אחר הדעות והתפיסות של קהל המטרה
 3. הצגת המחקר ותוצאותיו בפני קהל המטרה
 4. בדיקת דעות ותפיסות קהל המטרה בעקבות הצגת המחקר בפניו

הצגת המחקר

 1. הבעה בכתב – חוברת מחקר
 2. תמצות ויזואלי – פוסטר
 3. הגנה מול בוחן חיצוני
חזרה לראש הדף

עבודת גמר ברמה של 5 יחידות לימוד

במהלך העבודה יְיַשמו התלמידים פרויקט בתחום הנלמד ויגדירו שאלת מחקר, ייזמו פעילות מעשית הקשורה לנושאי הלימוד ויממשו את הידע שנלמד בתוכנית הלימודים. כמו כן התלמידים יבחינו בין פריטי מידע שונים, יעריכו את חשיבותם ויתעדו את שלבי עבודתם כמקובל באקדמיה.

דף שער
תוכן עניינים
תקציר (2-1 עמודים)
סקירה תאורטית (10-4 עמודים)
תיאור המחקר – כולל ניסוי מקדים (8-3 עמודים)
תוצאות או ממצאים (10-4 עמודים)
דיון (4-2 עמודים)
רשימת מקורות

נספחים
- דיווח רפלקטיבי של הפעילות "דיאלוג עם הקהילה"
- צילום חמשת מאמרי הרקע
- צילום פוסטר בגודל דף A3 (כרזה מדעית)

ממדי הכרזה המדעית: 80 ס"מ על 100 ס"מ

בראש הכרזה

 • כותרת
 • מחברים

במרחב הכרזה – בפריסה גרפית מיטבית

 • תקציר (Abstract) כולל מטרות ושאלת המחקר
 • רקע (Background)
 • מערך המחקר (Methodology)
 • תוצאות (Results)
 • מסקנות (Conclusion)
 1. כל אחד מהצוותים יבחר קבוצת מטרה לקיום דיאלוג שבה יהיו לפחות 6 משתתפים בקבוצה. חשוב: כל צוות יבחר קהל מטרה אחר.
 2. יתחקה אחר הדעות והתפיסות של קהל המטרה הרלוונטיות לנושא המחקר.
  כדי להנגיש את הנושא הנחקר לקהלים שונים, אפשר לבדוק עמדות של הקהילה לגבי נושאים הקשורים למחקר ואפשר ללמד את הנושא.
 3. יציג את המחקר ותוצאותיו בפני קהל המטרה.
 4. יקיים דו-שיח עם קהל המטרה לגבי ההשלכות היישומיות של המחקר.
 5. יבדוק את תפיסות קהל המטרה בעקבות הצגת המחקר והשלכותיו.
 6. יעבד באופן כמותי, גרפי ומילולי את התפיסות והדעות של קהל המטרה לפני החשיפה למחקר ואחריה.
 7. דוגמאות לשאלות שאפשר לעבד כמותית (שאלות דירוג שבהן המספר 1 הוא הדרגה הנמוכה ביותר ו-5 הוא הדרגה הגבוהה ביותר). לדוגמה:
  - באיזו מידה נוסף לך ידע חדש בנושא שהוצג בפניך?
  - באיזו מידה הנושא שהוצג לפניך חשוב ותורם לחברה?
  - האם הבנת את המחקר שהוצג בפניך?
  - עד כמה הצגת הנושא הייתה לדעתך מעוררת עניין?
 8. אפשר לשאול שאלות ידע בתחום התוכן הן לנושא העל שאליו שייך המחקר הן שאלות הקשורות למחקר עצמו ולנתח שיעורי (%) הצלחה של תשובות הנשאלים.

חשוב לצרף את השאלונים אשר שימשו את הצוות החוקר בהתחקות אחר התפיסות והדעות של קהל המטרה לנספחים.
בשאלון יוצגו לפחות 6 שאלות הבודקות את תפיסות קהל היעד לפני הצגת המחקר ולפחות 6 שאלות לאחר הצגת המחקר.

בחינת ההגנה תתקיים באווירה נינוחה ומעודדת בשיחה בין הבוחן לצוות התלמידים ותימשך כ-20 דקות לתלמיד.
הבחינה תכלול שאלות שבאמצעותן יוכל הבוחן להעריך את הידע של התלמיד בתחומים המרכזיים של פרויקט הגמר.
ביום הבחינה תוקרן הכּרזה הדיגיטלית ותשמש אחד מעזרי הבחינה שעליהם נבחנים התלמידים.
במהלך הבחינה יבודדו התלמידים אחד מהשני ומשאר התלמידים העומדים להיבחן (בחדר סמוך).

מומלץ כי פריסת השאלות תהיה כדלקמן:

 • שאלות ידע 35%
 • שאלות הבנה 35%
 • שאלות יישום 20%
 • התרשמות כללית לשליטה בחומר 10%

שקלול המרכיבים של בחינת ההגנה על ידי בוחן חיצוני
תיק המחקר כולל:
עבודה כתובה 40%
כרזה מדעית 10%
דיאלוג עם הקהילה 10%
בחינת הגנה (בוחן חיצוני) 40%

חזרה לראש הדף

עבודת גמר ברמה של 3 יחידות לימוד

ביצוע המחקר הניסויי זהה לזה של 5 יחידות לימוד, אך סיכום המחקר שונה מזה של 5 יחידות לימוד ומצומצם יותר.

הכרטיסים הביבליוגרפיים הם סיכום לתהליך למידה המבוסס על קריאה מדעית של מאמרים. זהו מוצר למידה משותף המבוסס על למידה בצוות.

הניסוי המכין (מקדים) הוא מבוא לתהליך החקר שאותו יבצע התלמיד בנוגע ללימוד תהליכים יישומיים בתעשייה ובמחקר. זהו שלב מהותי בכל מחקר מדעי, ויש להציגו בתור שכזה.

מה כולל הניסוי המכין?

 1. שאלת חקר והשערות
 2. הגדרת המשתנים והבקרות
 3. מהלך הניסוי
 4. תוצאות ומסקנות
 5. הסבר הקשר בין הניסוי המכין ומסקנותיו לשאלת המחקר הפרטנית הנבדקת בפרויקט

דוח סיכום המחקר יהיה תמציתי ובהיקף של 10-8 עמודים.

מה יכלול סיכום המחקר?

 1. תקציר הכולל את נושא המחקר ומטרתו (עמוד 1)
 2. שאלת המחקר והשערת החקר: בסיס מדעי לבחירת השאלה וההשערה (חצי עמוד)
 3. חומרים, ציוד ושיטות: הסבר תמציתי למהלך הניסוי שנעשה (כולל המשתנים, ביקורות, חזרות) (עמוד 2-1)
 4. תוצאות: טבלאות נתונים גולמיים ומעובדים, הצגה גרפית (3 עמודים)
 5. מסקנות ודיון: תיאור מילולי של תוצאות, דיון בתוצאות כולל תוצאות צוותים אחרים, מסקנות, הצעות לכיווני המשך (2 עמודים)
 6. מקורות (ביבליוגרפיה): על פי הכללים המקובלים (חצי עמוד)

ממדי הכּרזה המדעית: 80 ס"מ על 100 ס"מ

בראש הכרזה

 • כותרת
 • מחברים

במרחב הכרזה – בפריסה גרפית מיטבית

 • תקציר (Abstract) כולל מטרות ושאלת המחקר
 • רקע (Background)
 • מערך המחקר (Methodology)
 • תוצאות (Results)
 • מסקנות (Conclusion)

בחינת ההגנה

בחינת ההגנה תתקיים באווירה נינוחה ומעודדת בשיחה בין הבוחן לצוות התלמידים ותימשך כ-20 דקות לתלמיד.

הבחינה תכלול שאלות שבאמצעותן יוכל הבוחן להעריך את הידע של התלמיד בתחומים המרכזיים של פרויקט הגמר:

 • ביום הבחינה תוקרן הכּרזה הדיגיטלית ותשמש אחד מעזרי הבחינה שעליהם נבחנים התלמידים.
 • במהלך הבחינה יבודדו התלמידים אחד מהשני ומשאר התלמידים העומדים להיבחן (בחדר סמוך).

מומלץ כי פריסת השאלות תהיה כדלקמן:

 • שאלות ידע 35%
 • שאלות הבנה 35%
 • שאלות יישום 20%
 • התרשמות כללית לשליטה בחומר 10%

שקלול המרכיבים של בחינת ההגנה על ידי בוחן חיצוני
תיק המחקר כולל:
כרטיסים ביבליוגרפיים 20%
כרטיס "ניסוי מכין" 10%
דוח סיכום מחקר 20%
כרזה מדעית 10%
בחינת הגנה (בוחן חיצוני) 40%

חזרה לראש הדף

התנהלות החלק הניסויי ביישומי ביוטכנולוגיה

התנהלות החלק הניסויי ביישומי ביוטכנולוגיה
 • התקשרות עם מקום ההשמה (באחריות בית הספר).

 • שליחת נושאי המחקר של הפרויקטים למרכזת יישומי ביוטכנולוגיה, ד"ר ליאורה סגל

 • שליחת שאלות חקר פרטניות האפשריות בתחום הנחקר כולל שיטות העבודה למרכזת יישומי ביוטכנולוגיה, ד"ר ליאורה סגל

 • מילוי ושליחה של טופס בקשה לביצוע יישומים בביוטכנולוגיה
  יש להחתים את מנהל בית הספר, החוקר המלווה והמורה המגיש על טופס זה ולסרוק את המסמך החתום.

חזרה לראש הדף

מקריאה מדעית לכתיבה מדעית

מקריאה מדעית לכתיבה מדעית

קורס ללימוד ותרגול של הנושא "מקריאה מדעית לכתיבה מדעית" מאתר קמפוס IL. הקורס בנוי במתכונת של למידה עצמית של תלמידים בהנחיית המורה. השימוש באתר מותנה ביצירת חשבון עם שם משתמש וסיסמה.

חזרה לראש הדף

פרטים נוספים

לשאלות ולהבהרות אפשר לפנות אל:

ד"ר ליאורה סגל
מרכזת יישומי ביוטכנולוגיה
טלפון: 052-3408712
דואר אלקטרוני: biotech017@gmail.com

אולי תתעניינו גם ב...

האולימפיאדה בביוטכנולוגיה
אולימפיאדת ביוטכנולוגיה מתקיימת בחסות הטכניון לתלמידי כיתות יב המתמחים בפרויקט הגמר "יישומים בביוטכנולוגיה".
אתרים, ספרי לימוד ומקורות מידע למגמת ביוטכנולוגיה
רשימת אתרים, ספרי לימוד ומקורות מידע למורי מגמת ביוטכנולוגיה לסיוע בתהליכי ההוראה
מעבדה בביוכימיה מכשירית – ביוקטליזה
המעבדה בביוקטליזה חושפת את התלמידים לטכניקות מעבדה מתקדמות ומאפשרת להם לרכוש מיומנויות בעבודה מעשית, עיבוד נתונים בגיליון אלקטרוני, ניתוח נתונים והסקת מסקנות...
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.