דלג אל

בחינות בגרות והערכה חלופית

חזרה
חזרה לראש הדף

בחינות בגרות במדעי החברה

חזרה לראש הדף

שאלות עמ"ר

שאלות עמ"ר

למידה משמעותית מתרחשת כאשר יש מפגש עמוק בין התוכן הנלמד לבין עולמו הפנימי של הלומד. הדבר בא לידי ביטוי בתחושת המעורבות, הרלוונטיות והערך של הלמידה. מאחר שהלמידה וההוראה מושפעות גם מאופני ההערכה, חשוב להתאימם לאופי השיח המתבקש בכיתה.

מתוך חוברת שאלות עמ"ר
במה שאלות עמ"ר הן שאלות משלבות/מתמקדות
ערכים – בחירה ערכית או ערך ללומד ולחברה
מעורבות – נושאים אקטואליים והעולים על סדר היום החברתי
רלוונטיות לחיי התלמידים

בקבצים המצורפים מאמרים וחומרים בנושא העמ"ר ודוגמאות לשאלות בגרות המשלבות תוכן ושאלות עמ"ר.
אתם מוזמנים להשתמש בחומרים השונים ובשאלות אלו ולשלבן בתהליך ההוראה בכיתה במסגרת הנושאים המתורגלים בחלופות בהערכה ובשאלות הבחינה.

חזרה לראש הדף

בחינת הבגרות בסוציולוגיה

מבנה בחינת הבגרות בסוציולוגיה (סמל שאלון 65281)

מבנה בחינת הבגרות בסוציולוגיה (סמל שאלון 65281)

חלק א'

חלק זה של הבחינה מתמקד ביכולת התלמיד להפגין הבנה של תהליכים סוציולוגיים.

בחירה: שאלה אחת מתוך שתיים (12 נקודות)

שאלה ברמה גבוהה בדגש על ידע והבנה של תאוריות ותהליכים סוציולוגיים.
אפשר לשלב בשאלה מושגים או דוגמאות אך רמת ההבנה הנדרשת צריכה להיות גבוהה.

חלק ב'

חלק זה מתמקד ביכולת התלמיד להפגין ידע והבנה ויישום של תוכני הלימוד

בחירה: שתי שאלות מתוך ארבע (22 נקודות לכל שאלה). לכל שאלה שני סעיפים.
חלוקת הניקוד בין הסעיפים אינה חייבת להיות שווה בכל השאלות.

חלק זה יתמקד ברמות ידע, בהבנה וביישום מתוך שימוש במושגים סוציולוגיים.
לדוגמה: תיאור ניסוי, המחשה או הדגמה באמצעות מאמר או מאמרים, הגדרת מושגים והדגמתם, הבנה ויישום של שיטת מחקר, השוואה על פי קריטריונים שונים הכלולים בחומר הלימוד. אפשר לבקש שילוב תאוריות ברמת הבנה סבירה.

חלק ג'

חלק זה מתמקד ביכולת התלמיד ליישם את הידע שלו על תופעה סוציולוגית שלא נלמדה בכיתה

בחירה: שתי שאלות מתוך ארבע (22 נקודות לכל שאלה). לכל שאלה שני סעיפים.
חלוקת הנקודות בתוך השאלה אינה חייבת להיות שווה.

חלק זה יכלול קטע שלא נלמד ונקרא ושאינו עולה על עמוד אחד של קריאה.
הדגש בחלק זה הוא על מרכיב היישום. התלמידים נדרשים להגדיר או להסביר מושגים, תהליכים או תאוריות המופיעים בטקסט. אפשר לשלב שאלות מתוכנית הלימודים, מחומר למידה הנוגע לתוכן הקטע וידע בשיטות מחקר.

 

בכל החלקים יכולות להיות שאלות ברמות של ידע, הבנה ויישום אך הדגש בכל חלק שונה.

א. היקף החומר ויחידות הלימוד
היקף של 5 יח"ל:
מקצוע הסוציולוגיה נלמד בהיקף של 2 יח"ל כחלק מ-5 יח"ל במדעי החברה.
סמל השאלון לבגרות בסוציולוגיה בהיקף של 2 יח"ל הוא: 65281

ב. פירוט תוכניות הלימודים ונושאי הלימוד
תוכנית הלימודים על פי הרפורמה

ג. הדגשי הוראה
מסמך המשלים את תוכנית הלימודים בסוציולוגיה הוא מסמך המכונה הדגשי הוראה. מסמך זה מציין את הנושאים שיש להדגיש בלימוד החומר. מסמך זה מתעדכן אחת לשנתיים, ואפשר לצפות בו באותו קישור של התוכנית שצוין לעיל.
מסמך זה עוסק גם בתוכנית הלימודים לאסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה שיש ליישם בתשובות בבחינה בסוציולוגיה.

ד. מבנה הבחינה של 2 יח"ל בסוציולוגיה
חלק א': 12 נקודות – 1 מתוך 2
חלק ב': 44 נקודות – 2 שאלות מתוך 4
חלק ג': אנסין – 44 נקודות – 2 שאלות מתוך 4
משך הבחינה שעתיים.
הבחינה כוללת שאלות ברמת ידע, הבנה ויישום. כמו כן יש לשים לב שיישאלו שאלות בנושא אסטרטגיות חשיבה של מיון, מיזוג, קטגוריות וטיעון.

ה. מידע נוסף והבהרות
למידע נוסף על בחינת הבגרות האקסטרנית אפשר לפנות לגברת יהודית קלנר.
למידע נוסף על בחינת הבגרות במגזר הערבי אפשר לפנות למר אחמד חמזה.

מבחן מותאם 2 יחידות סוציולוגיה סמל שאלון 065-281
פרק א: 10 נקודות
על התלמיד לבחור שאלה אחת מתוך 2
פרק ב: 45 נקודות (15 × 3)
על התלמיד לבחור 3 שאלות מתוך 4 השאלות האלה: 3, 4, 5, 6.
בכל שאלה יענה התלמיד רק על סעיף אחד (15 נקודות לכל סעיף).
פרק ג: 45 נקודות (15 × 3)
על התלמיד לבחור 3 שאלות מתוך 4 השאלות האלה: 7, 8, 9, 10.
בכל שאלה יענה התלמיד רק על סעיף אחד (15 נקודות לכל סעיף).

חזרה לראש הדף

בחינת הבגרות בפסיכולוגיה

מבנה בחינת הבגרות בפסיכולוגיה (סמל שאלון 069-271)

מבנה בחינת הבגרות בפסיכולוגיה (סמל שאלון 069-271)


חלק א'

בחלק זה ארבע שאלות גדולות. בכל שאלה שני סעיפים.

בחירה: שתי שאלות מתוך ארבע. יש לענות על שני הסעיפים בכל שאלה שנבחרה (כל סעיף 12.5 נקודות)


חלק ב'

בחלק זה עשר שאלות קטנות.
בחירה: חמש שאלות מתוך עשר (10 נקודות לכל שאלה)


בכל החלקים יכולות להיות שאלות ברמות של ידע, הבנה ויישום אך הדגש בכל חלק שונה.

א. היקף החומר ויחידות הלימוד
פסיכולוגיה בהיקף של 2 יח"ל כחלק מ-5 יח"ל במדעי החברה.
סמל השאלון לבגרות בהיקף של 2 יח"ל לכלל הנבחנים (אינטרניים אקסטרניים ונבחני משנה) הוא 69281.

ב. פירוט תוכניות הלימודים ונושאי הלימוד
תוכנית הלימודים על פי הרפורמה
דוגמאות לשאלות במאגר שאלוני בגרות קודמים

ג. הדגשי הוראה
לצד תוכנית הלימודים המפורטת קיים מסמך משלים המציין נושאים שיש להדגיש או לא להדגיש בלימוד החומר. כמו כן עוסק המסמך באסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה שיש ליישם בתשובות לבחינה. מסמך זה מתעדכן אחת לשנתיים-שלוש, ואפשר לצפות בו באותו הקישור של התוכנית שצוין לעיל.

ד. כלי עזר ללימוד החומר ולתרגולו
התלמיד האקסטרני מוזמן להיעזר באתר פסיכולוגיה לבגרות של מט"ח הכולל הסברים ותרגילים על חומר הלימוד.

ה. מבנה הבחינה
הבחינה בהיקף של 2 יח"ל מורכבת משני פרקים:
הפרק הראשון כולל שאלות גדולות אינטגרטיביות המשלבות בין נושאים שונים שנלמדו בפסיכולוגיה. יש לענות על שתי שאלות גדולות 2 × 25 נקודות.
הפרק השני כולל שאלות קטנות שלרוב ממוקדות בנושא אחד.
יש לענות על חמש שאלות קטנות 5 × 10 נקודות.

ו. מידע נוסף והבהרות
למידע נוסף בדבר בחינת הבגרות האקסטרנית אפשר לפנות למדריכה הארצית לפסיכולוגיה עדה ספיר.

חזרה לראש הדף

בחינת הבגרות בכלכלה

מבנה בחינת הבגרות
סמל השאלון: 063281
היקף: 2 יח"ל

פרק א
בחירה: שתי שאלות מתוך ארבע
27 נקודות לכל שאלה, סה"כ 54 נקודות
שאלות גדולות הדורשות יישום ואינטגרציה בין נושאים, הבנה וידע.

פרק ב
בחירה: שאלה אחת מתוך שתיים
24 נקודות לשאלה
ניתוח אנסין או תרשים

פרק ג
בחירה: שתי שאלות מתוך שש
11 נקודות לכל שאלה, סה"כ 22 נקודות
שאלות על נושא מסוים

א. היקף החומר ויחידות הלימוד
כלכלה בהיקף של 2 יח"ל כחלק מ-5 יח"ל במדעי החברה
סמל השאלון לבגרות לכל הנבחנים בהיקף של 2 יח"ל הוא: 63281

ב. פירוט תוכניות הלימודים ונושאי הלימוד
תוכנית הלימודים על פי הרפורמה
דוגמאות לשאלות במאגר שאלוני בגרות קודמים

ג. הדגשי הוראה
לצד תוכנית הלימודים המפורטת קיים מסמך משלים המציין נושאים שיש להדגיש או לא להדגיש בלימוד החומר. כמו כן עוסק המסמך באסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה שיש ליישם בתשובות לבחינה.

ד. כלי עזר ללימוד החומר ולתרגולו
אפשר לתרגל בחינות בגרות
מתכונת תשע"ט - 2019 | מתכונת תשע"ח - 2018 | מתכונת תשע"ז - 2017

ה. מבנה הבחינה
משך הבחינה: 120 דקות = 2 שעות
הבחינה בהיקף של 2 יח"ל מורכבת משני פרקים:
הפרק הראשון כולל שאלות גדולות אינטגרטיביות המשלבות בין נושאים שונים שנלמדו בפסיכולוגיה. יש לענות על שתי שאלות גדולות 2 × 25 נקודות.
הפרק השני כולל שאלות קטנות שלרוב ממוקדות בנושא אחד. יש לענות על חמש שאלות קטנות 5 × 10 נקודות.

ו. מידע נוסף והבהרות
למידע נוסף בדבר בחינת הבגרות האקסטרנית אפשר לפנות למדריכה הארצית בכלכלה לגברת לימור שיאון.

מבחן מותאם 2 יח"ל בכלכלה 063-281
פרק ראשון
בחירה של שאלה אחת מתוך ארבע
38 נקודות לשאלה

פרק שני
בחירה של שאלה אחת מתוך שתיים
30 נקודות לשאלה

פרק שלישי
בחירה של שתי שאלות מתוך שש
16 נקודות לכל שאלה
סה"כ 32 נקודות

חזרה לראש הדף

בחינת הבגרות במדעי המדינה

מבנה בחינת הבגרות במדעי המדינה (סמל שאלון 066-281)


חלק א'

בחלק זה ארבע שאלות גדולות, ובכל שאלה שני סעיפים.

בחירה: שתי שאלות מתוך ארבע. יש לענות על שני הסעיפים בכל שאלה שנבחרה (כל סעיף 12.5 נקודות)


חלק ב'

בחלק זה עשר שאלות קטנות.
בחירה: חמש שאלות מתוך עשר (10 נקודות לכל שאלה)


בכל החלקים יכולות להיות שאלות ברמות של ידע, הבנה ויישום אך הדגש בכל חלק שונה.

א. היקף החומר ויחידות הלימוד
מקצוע מדעי המדינה נלמד בהיקף של 2 יח"ל כחלק מ-5 יח"ל במדעי החברה.
סמל השאלון לבגרות במדעי המדינה לכלל הנבחנים בהיקף של 2 יח"ל הוא 66281

ב. פירוט תוכניות הלימודים ונושאי הלימוד
תוכנית הלימודים על פי הרפורמה

ג. הדגשי הוראה
מסמך המשלים את תוכנית הלימודים במדעי המדינה הוא מסמך המכונה הדגשי הוראה. מסמך זה מציין את הנושאים שיש להדגיש בלימוד החומר. מסמך זה מתעדכן אחת לשנתיים, ואפשר לצפות בו באותו קישור של התוכנית שצוין לעיל.
מסמך זה עוסק גם בתוכנית הלימודים לאסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה שיש ליישם בתשובות בבחינה במדעי המדינה.

ד. מבנה הבחינה של 2 יח"ל במדעי המדינה
חלק א': 50 נקודות – 2 מתוך 4
חלק ב': 50 נקודות – 5 שאלות מתוך 10
משך הבחינה שעתיים.
הבחינה כוללת שאלות ברמת ידע, הבנה ויישום. כמו כן יש לשים לב שיישאלו שאלות בנושא אסטרטגיות חשיבה של מיון ואקטואליה.

ה. מבנה הבחינה של יחידת לימוד אחת
חלק א: 50 נקודות – 1 מתוך 2
חלק ב: 50 נקודות – 2 מתוך 3
משך הבחינה שעה אחת.

למידע נוסף בדבר בחינת הבגרות האקסטרנית במדעי המדינה אפשר לפנות למר אחמד חמזה.

מבחן מותאם 2 יח"ל במדעי המדינה 066-281
חלק א: שאלה אחת מתוך ארבע – 30 נקודות
חלק ב: יש לענות על 5 שאלות מתוך 10 שאלות
כל שאלה 14 נקודות
סה"כ 70 נקודות

חזרה לראש הדף

בחינת הבגרות במתודולוגיה

מבנה בחינת הבגרות במדעי המדינה (סמל שאלון 049182)

מבנה בחינת הבגרות במדעי המדינה (סמל שאלון 049182)

פרק א: בחירה של שתי שאלות מתוך ארבע (18 נקודות לכל שאלה). סה"כ: 36 נקודות

פרק ב: בחירה של שתי שאלות מתוך ארבע (10 נקודות לכל שאלה). סה"כ: 20 נקודות

פרק ג: בחירה של ארבע שאלות מתוך שמונה (11 נקודות לכל שאלה). סה"כ: 44 נקודות

מבחן מותאם מתודולוגיה מורחב סמל שאלון 049182
פרק א: בחירה של 4 סעיפים מתוך 8 סעיפים כל סעיף 9 נק'
סה"כ 36 נקודות
פרק ב: בחירה של 2 שאלות מתוך 4 כל שאלה 10 נק'
סה"כ 20 נק'
פרק ג: בחירה של 2 שאלות מתוך 8 שאלות. כל שאלה מתחום דעת אחר
22 נק' לשאלה סה"כ 44 נק'

חזרה לראש הדף

מידע לתלמידים אקסטרניים

מידע לתלמידים אקסטרניים

החל משנת הלימודים תשע"ח ייבחנו גם נבחנים אקסטרניים ונבחני משנה בשאלוני הרפורמה ללמידה משמעותית בתחומי הדעת האלה: כלכלה, מדע המדינה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה.
כדי להשלים חמש יחידות, נבחן אקסטרני יידרש לגשת ל-2 שאלונים מתוך ארבעת השאלונים בתחומי הדעת השונים ובשאלון בשיטות מחקר.
נבחני משנה שנבחנו בחלק מהשאלונים יוכלו להשלים על פי העניין. למשל: נבחני משנה שחסר להם ציון בהערכה הבית ספרית יוכלו להשלימו באמצעות היבחנות בשאלון שיטות מחקר מורחב.

לקראת היערכות לבחינות הבגרות קיץ תשפ"ב (קיץ 2022) ברצוננו להביא לידיעתכם שתלמידים אקסטרניים ותלמידי משנה המעוניינים להיבחן בקיץ הקרוב בבחינת הבגרות בפסיכולוגיה ייבחנו על החומר של תוכנית הלימודים הישנה סמל שאלון 69281 .החומר לבחינת הבגרות יהיה ע"פ המיקוד שנקבע כבר בתשפ"א הנמצא בקישור המצורף.
תלמידים אינטרניים (הלומדים במערכת החינוך) ייבחנו בתוכנית הלימודים החדשה סמל שאלון 69271

 

אולי תתעניינו גם ב...

תוכניות הלימודים של מקצועות מדעי החברה
תוכניות הלימודים של מקצועות מדעי החברה
ערכים במדעי החברה
שילוב ערכים במקצועות מדעי החברה
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.